2019 లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?

2019 లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?

వై యస్ జగన్
పవన్ కళ్యాణ్
నారా చంద్రబాబు నాయుడు
నోటా
Vote Now
View Results