2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితం ఎలా ఉండొచ్చు?

2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితం ఎలా ఉండొచ్చు?

బీజేపీ ప్రభుత్వం
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
సంకీర్ణ ప్రభుత్వం
Vote Now
View Results